Wiek przedszkolny jest czasem wzmożonej aktywności poznawczej. Okres ten w szczególny sposób sprzyja wzmacnianiu i wzbogacaniu przeżyć i doświadczeń związanych z otaczającą dziecko rzeczywistością. Zaspakajanie naturalnej ciekawości dziecka może stanowić podstawę jego wielokierunkowego rozwoju. W wychowaniu przedszkolnym, zagadnienia związane z przyrodą ożywioną, ekologią i ochroną środowiska są poruszane w trakcie realizacji materiału programowego. Idąc jednak naprzeciw zainteresowaniom przyrodniczym dzieci, wydaje się konieczne rozszerzenie tych treści.

Poznawanie przyrody dostarcza dziecku wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych, dziecko uczy się odczuwania i podziwiania piękna przyrody, a także uzewnętrzniania uczuć. 

Celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

Założenia projektu

Projekt ,,Mali przyjaciele lasu” został stworzony po to, by umożliwić dzieciom zdobycie, poszerzenie wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Ma on rozbudzić wrażliwość przedszkolaków na piękno przyrody w zmieniających się porach roku oraz uświadomić konieczność troski o stan środowiska naturalnego. Projekt skupia się w szczególny sposób na Puszczy Kampinoskiej w okolicach której znajduje się przedszkole. 

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu ,,Motylkowa Akademia”, jego zasięgiem będą objęte dzieci w wieku 3-6 lat. Czas trwania projektu to rok szkolny 2017/2018 od września do czerwca.

Cele projektu

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań światem przyrody, nabywanie podstawowej wiedzy dostępnej percepcji dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wdrażanie do umiejętnej obserwacji obiektów przyrodniczych oraz dostrzeganie zachodzących zmian wraz ze zmieniającymi się porami roku.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych wyrażających się ochroną i zapobieganiem dewastacji środowiska naturalnego. 
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą
 • rozwija umiejętności zdobywania wiedzy
 • potrafi obserwować warunki bytowania roślin i zwierząt
 • rozumie podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze
 • podejmuje działania chroniące las i jego mieszkańców
 • przeżywa radość z obcowania z przyrodą, dostrzega jej piękno

Metody osiągnięcia celów

 • asymilacji wiedzy
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • waloryzacyjne
 • praktyczne

Formy służące osiągnięciu celów

 • wycieczki i spacery
 • inscenizowanie
 • rejestrowanie przyrody za pomocą np. ołówka, aparatu fotograficznego
 • gry i zabawy terenowe i badawcze
 • działania indywidualne i grupowe
 • twórczość plastyczna

Przewidywane efekty

Dziecko:

 • posiada zasób wiedzy na temat ekosystemu leśnego
 • posiada świadomość ekologiczną wyrażoną wzrostem aktywności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • umiejętnie prowadzi obserwację obiektów przyrodniczych
 • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, wnioskuje i uogólnia na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń
 • potrafi pracować samodzielnie i w zespole
 • dostrzega piękno przyrody

 1. Harmonogram działań
 • ,,Jesień
Bloki tematyczneCele
,,Co to jest las”- wyjście do Lasu Młocińskiego – zapoznanie z funkcjonowaniem lasu jak ekosystemu-poznanie grup organizmów tworzących las-omówienie pojęć: typ lasu, budowa warstwowa, ochrona lasu
,,Pory roku w obiektywie Przedszkolaka”- całoroczny konkurs fotograficznyrozbudzanie zainteresowań przyrodą- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pory roku-czerpanie radości z udziału w konkursie
,,Sprzątanie świata”- udział w akcji pod hasłem ,,Odkrywamy czysty las” (18.09.17r.)– udział w pracach porządkowych-rozumienie konieczności dbania o czystość lasu- wdrażanie do pozostawiania po sobie porządku
,,Pomagamy chorym zwierzętom”- zbiórka żołędzi i kasztanów dla Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach– dostrzeganie konieczności udzielania pomocy zwierzakom ze strony człowieka- rozumienie konieczności ochrony zwierząt
,,Jesień w lesie”- spotkanie z pracownikiem Ośrodka Działań Ekologicznych ,,Źródła”– poznawanie podstawowych zjawisk zachodzących jesienią w lesie-rozbudzanie wrażliwości na piękno jesiennych barw- szukanie odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego drzewa zrzucają liście jesienią?”
,,W świecie grzybów”- warsztaty wewnątrz przedszkola prowadzone prze nauczyciela – opisywanie wyglądu grzybów kapeluszowych i ich budowy-rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków grzybów: jadalnych i trujących
,,Dzień Drzewa”- uroczystość wewnętrzna połączona z sadzeniem drzew 10.10.17r.-wzbogacenie wiadomości na temat drzew i ich roli w przyrodzie- kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin -rozwijane postawy proekologicznej
,,Jesienne drzewo”- konkurs plastyczny dla Przedszkolaków– rozbudzanie zainteresowań przyrodą- dostrzeganie piękna jesiennego lasu-odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej
,,Kto mieszka w lesie”- wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie, spotkanie z edukatorem leśnym– poznanie fauny leśnej- zapoznanie się z sposobem życia wybranych gatunków zwierząt
,,Album mieszkańców puszczy”- tworzenie przez cały okres trwania projektu, grupowego albumu zwierząt zamieszkujących las – tworzenie albumu mieszkańców lasu- doskonalenie umiejętności pracy w grupie- doskonalenie kreatywności i sprawności manualnej

 • ,,Zima”
Bloki tematyczneCele
,,Czy las śpi zimą”- spotkanie z leśnikiem – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ,,Jak zwierzęta radzą sobie w zimowych warunkach?”- dostrzeżenie konieczności pomocy człowieka zwierzętom w przetrwaniu zimy
,,Zimowe spotkanie w lesie”- spotkanie z pracownikiem Ośrodka Działań Ekologicznych ,,Źródła”– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą- dostrzeganie piękna zimowych krajobrazów leśnych
,,Skrzydlaci przyjaciele”- warsztaty wewnątrz przedszkola prowadzone przez nauczyciela -poznanie gatunków ptaków pozostających na zimę w Polsce-budzenie wrażliwości na potrzeby ptaków-systematyczne dokarmianie i obserwacja ptaków- wieszanie karmników dla ptaków

 • ,,Wiosna”
Bloki tematyczneCele
,,Zwiastuny wiosny”- spacer do Lasu Młocińskiego– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną- rozpoznawanie oznak zbliżającej się wiosny-poznanie wiosennych kwiatów leśnych
,,Święto Polskiej Niezapominajki”- uroczystość wewnątrz przedszkola 15.05.17r.– poznanie historii powstania święta- dostrzeżenie jego ekologicznego przesłania-utrwalenie podstawowych zasad ochrony przyrody 
,,Wiosenne inspiracje”- konkurs plastyczny– budzenie wrażliwości na piękno wiosennego krajobrazu- odzwierciedlanie obserwacji w formie plastycznej
,,Wiosna w lesie”- spotkanie z pracownikiem Ośrodka Działań Ekologicznych ,,Źródła”– uwrażliwienie na piękno i bujność wiosennej roślinności-obserwacja ożywienia w świecie zwierząt
,,Ptasie trele”- spotkanie z ornitologiem-nabywanie wiadomości o ptakach powracających do lasu po zimowej przerwie- oglądanie gniazd i budek lęgowych- słuchanie odgłosów ptaków
,,Dzień Bociana Białego”- uroczystość przedszkolna 31.05.17r. – przybliżenie zwyczajów i środowiska życia bociana białego- rozumienie potrzeby ochrony gatunków zagrożonych
,,Nasze drzewa”- warsztaty edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Jabłonna prowadzone przez leśników– zapoznanie z podstawowymi gatunkami drzew oraz ich rolą w przyrodzie i życiu człowieka- rozpoznawanie gatunków drzew poprzez dostrzeganie charakterystycznych cech wyglądu: kora, liście, owoce
,,Skarby lasu”- wykonanie zielnika – zbieranie liści z drzew- nazywanie wybranych gatunków-stworzenie zielnika ze zgromadzonych materiałów

 • ,,Lato”
Bloki tematyczneCele
,,Na leśnej polanie”- zajęcia wewnątrz przedszkola prowadzone przez nauczyciela -poznanie wybranych mieszkańców leśnej polany ich warunków bytowania, sposobu odżywiania, cech charakterystycznych- wdrażanie do obserwacji w naturalnym środowisku
,,Lato w lesie”- spotkanie z pracownikiem Ośrodka Działań Ekologicznych ,,Źródła”– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem- prowadzenie obserwacji
,,W odwiedzinach u mieszkańców lasu”- wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego– uwrażliwianie na właściwe zachowywanie się w lesie- spacer ścieżką edukacyjną – usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń dzieci
,,Leśne zabawy”- wystawienie przedstawienia o tematyce przyrodniczej– wystawienie przedstawienia- czerpanie radości ze współpracy z grupą- nabywanie umiejętności do prezentacji swojej wiedzy i umiejętności przed innymi
,,Pory roku w obiektywie Przedszkolaka- wystawa fotografii oraz prac plastycznych przygotowanych na konkursy-wystawa fotografii biorących udział w konkursie – wystawa wytworów plastycznych z organizowanych konkursów
,,Mali przyjaciele lasu”- wystawa zdjęć z przebiegu projektu– prezentacja zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia z przebiegu realizacji projektu